• HRS News

Independence Day message from Kauswagan local chief executive

Message from Hon. Rommel C. Arnado

Municipal Mayor

Kauswagan, Lanao Del Norte

Northern Mindanao, Philippines

Mga minahal kong mga Kauswaganon:


Isip usa ka komunidad, magkahiusa kita alang sa paghandum ug pag timbaya sa adlaw sa atong kagawasan isip usa ka nasud. Karong adlawa ang ika-122 nga tuig sa atong Independence Day.


Sa matag tuig, ginahandum ug gikahinumduman natong tanan ang katam-is ug kalipay isip independiyenteng nasud diin aduna kitay kagawasan sa pagpalago ug pagpalig-on sa atong relihiyon, kultura ug pagkatawo isip mga Pilipino.


Apan dili ikalimud nga sa taliwala niining atong kagawasan, padayon gihapon ang kalibog ug kabalaka gumikan sa kapit-os sa pipila nga panginabuhian sa atong mga kababayan. Atong hinumduman nga sa atong padayong tinguha nga mahimong lig-on ang atong adlaw-adlaw nga panginabuhi, ang atong gobyerno andam ug padayong maga serbisyo sa katawhan.


Isip amahan niining lungsod, padayon akong magahatag sa akong pasalig nga ang atong pangagamhanan, alang gayud sa katawhan.


Kung adunay mga imperpektong pamaagi ang nasyonal ug lokal nga pang gobyerno, dili kita moundang sa pagpaningkamot nga mapalambo kini uban sa tinguha nga molambo usab ang inyong tagsa-tagsang kinabuhi.


Manghinaut ako nga padayon usab kamo sa pagpamlimbasog ug pagpaningkamot nga mahimong hapsay ang atong panginabuhi ug kaugmaon. Magpabilin kitang maligdong alang sa atong pamilya, komunidad, ug umaabot nga henerasyon.


Niining panahon sa krisis, ang inyong alagad sa gobyerno magpabiling kusgan ug makanunayong mag alagad sa katawhan. Sa inyong padayon nga pagsalig sa atong pangagamhanan, mahimo kitang malampuson sa atong tinguha nga magpabiling modelong komunidad karon ug sa umaabot pang panahon.


Kalayaan 2020: Tungo sa Bansang Malaya, Nagtutulungan, at Ligtas na Bayan.


Maligayang Araw ng Kalayaan!


ROMMEL C. ARNADO

Public Servant

9 views0 comments